Sfeerbeeld

Complimenten + Klachten


Managementteam, leidinggevenden en medewerkers van Azora vinden het heel belangrijk dat cliënten en hun familie/relatie tevreden zijn over onze verpleeg- en verzorgingshuizen en dat cliënten zich hier thuis voelen. Hiervoor zet iedereen zich in.

Toch kan het gebeuren dat er misverstanden ontstaan of dat de cliënt ontevreden is over de verzorging, behandeling of bejegening.

Het beste is hierover meteen te praten met de betreffende persoon of de leidinggevende.

Worden de problemen niet opgelost dan kan de cliënt zich wenden tot de vertrouwenspersoon of de klacht neerleggen bij de klachtencommissie. Voor de thuiszorgcliënten geldt dat zij zich wenden tot de vertrouwenspersoon van de locatie van waaruit zij thuiszorg krijgen.

Voor het inschakelen van de klachtencommissie wijst deze procedure de weg.

Wat verstaan we onder een klacht?

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over verleende diensten en/of geboden voorzieningen door Azora.

Hoe te handelen?

In alle gevallen kan de cliënt zich met de klacht richten tot de vertrouwenspersoon van de locatie. Deze helpt de cliënt met de klacht door deze met hem/haar te bespreken, door desgewenst te bemiddelen of door de cliënt te ondersteunen bij het indienen van de klacht bij de klachtencommissie.
Heeft dit alles niet het door de cliënt gewenste resultaat dan kan de cliënt de klacht schriftelijk indienen bij de voorzitter van de klachtencommissie.
Indien een klacht mondeling wordt meegedeeld aan een commissielid, biedt deze aan te assisteren bij de opschriftstelling van de klacht. Het staat de cliënt overigens vrij ook al direct bij het ontstaan van een klacht zonder tussenkomst van anderen, de klachtencommissie in te schakelen.
De cliënt kan gebruik maken van formulieren die bij de receptie van de locatie of via het servicepunt Azora verkrijgbaar zijn. Men krijgt binnen 10 dagen een ontvangstbevestiging.

Wat wordt er met de klacht gedaan?

 • De klachtencommissie geeft de cliënt de gelegenheid de klacht mondeling toe lichten.
 • De klachtencommissie maakt een analyse van de klacht op basis van het principe hoor en wederhoor.
 • De commissie geeft binnen een maand een oordeel over de klacht, legt dit schriftelijk vast en stuurt haar oordeel en eventuele aanbevelingen naar cliënt, medewerker en het bestuur.

Vertrouwenspersonen

Antonia

De Bettekamp en Den Es

Gertrudis

Debbeshoek en Maria Magdalena Postel

De Schuylenburgh

dhr. J. van Sloten, tel. 0314-341341

dhr. K. Datema,tel. 0315-241733

dhr. J.B.A.M. Stein, tel. 0314-667668

dhr. H.A.J. Klein Gebbink, tel. 0315-683598

dhr. Th.J.M. Koolenbrander, tel. 0315-324309

Klachtencommissie

 • Mw. K.H.A. Heenk, voorzitter, jurist
 • Dhr. V. Weijermars
 • Dhr. J. Freriks
 • Dhr. E. Hendriksen
 • Dhr. P.A.T. Soons
 • Mw. Th. Wolters
De klachtencommissie kan worden ingeschakeld via speciaal daarvoor bestemde formulieren, die via de receptie van het Woonzorgcentrum of verpleeghuis of via het servicepunt Azora verkrijgbaar zijn.Ook verwijzen naar invullen formulier op de website?Zowel voor de klachtencommissie als voor de vertrouwenspersoon is er een reglement opgesteld waarnaar gehandeld wordt. Deze reglementen zijn afgeleid van relevante wet en regelgeving.


Indien onverhoopt de klacht, na inschakeling van de klachtencommissie, niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan men zich wenden tot de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Postbus 2680, 3500 GR Utrecht, tel. 088-1205000.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft een eigen website: www.igz.nl. Op deze website is een apart loket voor burgers, waar antwoorden op veelgestelde vragen te vinden zijn. Bovendien is hier de publieksfolder "Meldingen ontevreden over de geleverde gezondheidszorg?" in te zien. Kies hiervoor op de website www.igz.nl voor het burgerloket (in het menu "lokel burgers") en voor de publieksfolder (in het menu "Melding maken").


Klachten en complimenten

Klacht
 • Diëtetiek
  Ergotherapie
  Fysiotherapie
  Geestelijk verzorging
  Logopedie
  Medisch secretariaat
  Muziektherapie
  Psychologie
  Secretariaat
  Specialisten Ouderengeneeskunde
  Verpleegkundig specialisten

Velden met een * zijn verplicht